Tag Archives: บทบาทของสัตวแพทย์

บทบาทของสัตวแพทย์ในปัจจุบัน

ปัจจุบันบทบาทของสัตวแพทย์ที่นอกเหนือจากการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว และนกแล้วยังมีสัตว์อีกมากมาย ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในบ้าน ทุกๆคนภายในบ้านต่างก็ให้ความรัก ความเอาใจใส่เป็นอย่างดีและเมื่อสัตว์เจ็บป่วยก็พาไปรักษา ซึ่งผู้ที่จะคอยดูแลรักษาให้หายจากอาการป่วยนั้นคือ สัตวแพทย์ ทุกวันนี้อาชีพสัตวแพทย์ยังขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากเยาวชนที่มีใจรักสัตว์แล้วสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะสัตวแพทย์ยังมีอยู่น้อย สืบเนื่องมาจากนิสิตนักศึกษาไม่มั่นใจว่าการทำงานด้านสัตวแพทย์นั้นมีโอกาสเติบโตในสายงานมากน้อยเพียงใด ทั้งที่ความจริงตลาดที่รองรับสายงานนี้กว้าง สำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงนั้นเจ้าของจะต้องให้ความรักดูแลและเอาใจใส่โดยดูแลให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรงหรือเมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยก็จะต้องนำไปรักษา โดยการให้สัตวแพทย์ตรวจและให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูและรักษาโรค ในส่วนของสัตวแพทย์เองนั้นก็ต้องคอยดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากสัตว์ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยการวิจัยและทดลองพร้อมทั้งศึกษาโรคที่อาจจะเกิดจากสัตว์สู่คนอีกด้วย ซึ่งการเรียนด้านสัตวแพทย์นั้นจบออกมาแล้วสามารถที่จะทำงานได้หลายด้านตามความชอบ ความถนัด เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาสัตว์ในป่า สัตวแพทย์ฟาร์มปศุสัตว์หรืออาจจะเปิดเป็นคลินิก ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพสัตวแพทย์เป็นกลุ่มวิชาชีพขาดแคลน ดังนั้นจึงมีงานในตำแหน่งต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับอยู่มาก จะเห็นได้ว่าสัตวแพทย์มีบทบาทช่วยประชาชนดูแลและรักษาสุขภาพสัตว์ การรักษาโรคระบาดในสัตว์ หรือโรคสัตว์ติดต่อสู่คน ช่วยดูแลความปลอดภัยในอาหารสัตว์ ซึ่งในการเปิดประชาคมอาเซียนนั้นมั่นใจว่าบัณฑิตที่จบทางด้านสัตวแพทย์ของไทยจะก้าวไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เป็นอย่างดีเลย เพราะความต้องการผู้ที่จะมาดูแลทางด้านปศุสัตว์ยังมีอีกมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆควรจะผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ให้มากขึ้น      

Posted in รวมธุรกิจ | Tagged | Comments Off on บทบาทของสัตวแพทย์ในปัจจุบัน