โครงการสัตวแพทย์สัญจรเพื่อช่วยเหลือช้างไทย

elephant-at-Banyan-Treeจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อุบัติภัยการเจ็บป่วยและการถูกคุกคามจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น ช้างถูกรถชน ติดเชื้อบาดทะยักเนื่องจากถูกลักตัดงา ซุงทับขาหัก ถูกยิง ป่วยด้วยโรคนานาชนิด มนุษย์ในฐานะผู้ล่าช้างมาจากป่าเพื่อประโยชน์ของตนเองมีความพร้อมรับสภาพการณ์เช่นนี้เพียงใด ขณะที่ช้างป่ากำลังลดจำนวนลงอย่างน่าวิตก สวัสดิภาพชีวิตและความอยู่รอดของช้างบ้านที่คนนำมาใช้งานในกิจการต่างๆกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤติเช่นกัน ทุกวันนี้ยังมีการลักลอบตัดไม้อยู่และนำไปลากไม้ในประเทศเพื่อนบ้าน และช้างจำนวนหนึ่งยังคงเป็นแรงงานและเหยื่อของกลุ่มคนที่ใช้ช้างเร่ร่อนอีกด้วย และส่งขายไปยังต่างประเทศเพื่อละครสัตว์และสวนสัตว์ก่อให้เกิดภาวการณ์สูญเสียช้างในแต่ละปีไปเป็นจำนวนมาก

โครงการสัตวแพทย์สัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือช้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือล้มป่วยในพื้นที่ที่ไม่มีสัตวแพทย์เข้าไปดูแลได้ โดยได้เริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และขอความร่วมมือและประสานงานกับสัตวแพทย์ในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากมูลนิธิเพื่อนช้างไม่สามารถเดินทางไปยังทุกพื้นที่ได้ จึงได้ประสานงานกับอธิบดีกรมปศุสัตว์ รวมไปถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศต่างๆในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสัตวแพทย์เรื่องโรคช้าง นอกจากนี้ยังสามารถทำทะเบียนประวัติและบัตรสุขภาพช้างได้ในคราวเดียวกัน การเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้พาหนะที่มีประสิทธิภาพ ในบางพื้นที่อาจจะต้องเดินทางโดยทางเท้า ข้ามลำน้ำ ฯลฯ การเตรียมพร้อมของสัตวแพทย์และผู้ติดตามนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใด เช่น ฝนตก น้ำท่วมขัง ดินถล่ม ขาดเสบียงและน้ำ เป็นต้น

โดยช้างทั้งหมดได้รับการตรวจสภาพร่างกายและได้รับยาป้องกัน เช่น การให้ยาเพื่อป้องกันพยาธิ และป้องกันเชื้อปรสิท ควาญช้างและปางช้างจะได้รับกล่องยาสามัญที่ใช้ในการรักษาเบื้องต้น มีการให้ความรู้โดยสัตวแพทย์จะสอนเทคนิคการให้การดูแลรักษาช้างแก่ควาญช้าง ซึ่งสัตวแพทย์จะแจกคู่มือการรักษาช้างแก่ควาญช้างและปางช้างต่างๆ คู่มือช้างนั้นได้จัดทำโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยภายใต้ความเอื้ออำนวยขององค์การอาหารและการเกษตร สหประชาชาติ

This entry was posted in รวมธุรกิจ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.