แหล่งรวมรายชื่อธุรกิจต่างๆที่ได้รับความสนใจ

หากกำลังค้นหาร้านขายสินค้าธุรกิจบริการและต้องการชื้อสินค้าหมวดธุรกิจบริการ

หน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน

Posted on | August 28, 2014 | Comments Off on หน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือประชาชน

ปัจจุบันพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์ทำให้มนุษย์และสัตว์เลี้ยงมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น

ทำให้โอกาสในการเกิดโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนสูงมากตามไปด้วย เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส โรคปรสิตภายใน โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ เป็นต้นดังนั้นสัตวแพทยศาสตร์จึงต้องการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์อันเป็นการป้องกันตัวเองและคนในครอบครัวเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเป็นการทำงานในเชิงรุกและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งในเบื้องต้นจะมีรถพยาบาลออกบริการนอกสถานที่ โดยให้บริการตรวจรักษาทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ สามารถให้บริการในระดับพื้นฐาน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การรักษาทางอายุกรรมขั้นต้น การเย็บแผล และการตรวจห้องปฏิบัติการเบื้องต้น

ปัจจุบันบทบาทของสัตวแพทย์ที่นอกเหนือจากการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ที่เลี้ยงเป็นเพื่อน อาทิ สุนัขหรือแมว หรือปศุสัตว์ต่างๆ ยังมีสัตวแพทย์ที่ดูแลสัตว์ประเภทอื่นๆที่มีความสำคัญเช่นกัน เช่น สัตว์ป่าทั้งในพื้นที่อาศัย สัตว์ป่าในพื้นที่เพาะเลี้ยงหรือสวนสัตว์ สัตว์เลี้ยงพิเศษ ประชาชนส่วนใหญ่ยึดอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพหลัก การประกอบอาชีพของประชาชนต่างๆ เหล่านี้จึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย การเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย ช่วยกันเพาะเลี้ยงภายในครัวเรือนเพื่อใช้ในการบริโภคหรือเพื่อใช้ประกอบงานอาชีพเกษตรกรรมและบางกลุ่มเลี้ยงเพื่อขายเป็นการดำรงชีพ เมื่อสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเกิดเจ็บป่วยหรือล้มตายจะด้วยโรคระบาดหรือด้วยการที่ไม่มีความรู้ในเรื่องป้องกันโรคสัตว์ที่สามารถป้องกันได้ เมื่อสัตว์เลี้ยงล้มตายจึงมีผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกร

การเปิดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่สัตว์ใหญ่

มีหน้าที่ในการบริการรับส่งสัตว์ป่วยเพื่อย้ายเข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ในกรณีที่เป็นสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย หรือในกรณีที่สัตว์มีขนาดใหญ่เจ้าของไม่สามารถนำสัตว์มาทำการรักษาด้วยตนเองได้ หน่วยเคลื่อนที่สัตว์ใหญ่ยังให้บริการฉีดวัคซีน การเก็บตัวอย่างเลือด การทำหัตการเบื้องต้น การให้คำแนะนำในด้านการเลี้ยงการจัดการ และการดูแลสัตว์ป่วยในรายที่เจ้าของนำกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน ในด้านการออกให้บริการจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสัตวแพทย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความจำเป็นหรือไม่

Comments

Comments are closed.

About

This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

Subscribe to our feed

Search

Admin